Infobazy 2011 - streszczenia

Projekt OGNIWO - ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne

Albina Mościcka, Anna Wrochna

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

 

Wdrażanie technologii informacyjnych i dostęp do danych przestrzennych oraz związanych z nimi usług jest jednym z kluczowych elementów realizacji idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a także rozwoju referencyjnych rejestrów publicznych zawierających dane przestrzenne. Jednym z głównym problemów z którym spotykają się przedsiębiorcy i naukowcy we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz podnoszeniu jakości usług i konkurencyjności wyrobów jest utrudniony dostęp do zasobów danych przestrzennych, niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w sprawach zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

Odpowiedzą na powyższy problem jest, realizowany w latach 2011-2013 w Instytucie Geodezji i Kartografii, projekt pt.: „Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną – OGNIWO”. Projekt ten finansowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie środowisku naukowemu i przedsiębiorcom w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwiającej wykorzystanie zasobów informacyjnych IGiK dla celów naukowo-badawczych, gospodarczych i edukacyjnych.

IGiK dysponuje unikalnymi zasobami geoinformacyjnymi dotyczących m. in. fotogrametrii, teledetekcji, geodezji i geodynamiki czy kartografii, a także zasoby publikacji naukowych i wyniki prac badawczych z tego zakresu. W wyniku realizacji projektu szerokie i zróżnicowane grono potencjalnych odbiorców uzyska dostęp do tych zasobów za pomocą typowej przeglądarki WWW, co nie będzie wymagało zakupu specjalistycznego oprogramowania typu GIS i nie będzie limitowane godzinami pracy IGiK. Usługi danych przestrzennych będą świadczone z wykorzystaniem sieci Internet jako głównego medium i będą dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników obejmujących: instytucje naukowe, placówki edukacyjne, przedsiębiorców, administrację publiczną oraz obywateli.

Proponowany referat przedstawiał będzie ideę oraz główne założenia projektu OGNIWO, a także pierwsze wyniki prowadzonych prac. Zaprezentowane zostaną zasoby informacyjne IGiK oraz metodyka ich oceny pod kątem możliwości zasilania i funkcjonalności systemu OGNIWO.