Infobazy 2011 - streszczenia

Dziedzictwo kulturowe w GIS na przykładzie aplikacji GEOHeritage

Albina Mościcka

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

 

Referat będzie przedstawiał doświadczenia z realizacji projektu związanego z opracowaniem przestrzennej bazy zabytków ruchomych opisanych z wykorzystaniem międzynarodowych standardów oraz geowizualizacji jej zawartości.

Powyższy projekt realizowany był wspólnie przez Instytut Geodezji i Kartografii, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego własnego pt. „Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010.  

Główną ideą projektu było wykorzystanie systemu informacji geograficznej (GIS) – jako technologii i jako narzędzia – w celu zintegrowania baz dziedzictwa kulturowego, zaprezentowania ich zawartości w jednej wspólnej przestrzeni i zapewnienia dostępu do cyfrowych kopii dziedzictwa kulturowego z jednego wspólnego poziomu – z poziomu mapy internetowej, a następnie obcowanie z zabytkami na poziomie porównywalnym z wizytą w archiwum czy muzeum. W wyniku realizacji projektu opracowano internetową aplikację GEOHeritage, umożliwiającą dostęp do zabytków ruchomych z poziomu mapy internetowej. Aplikacja ta jest dostępna pod adresami: www.GEOHeritage.polska.pl lub www.GEOHeritage.poland.pl.

W referacie zaprezentowane zostaną zarówno rozwiązania metodyczne, jak i praktyczne wyniki prac eksperymentalnych.