Infobazy 2011 - streszczenia

Zintegrowany system dostarczania danych geologicznych, geofizycznych i GIS z Polskich Obszarów Morskich

Piotr Przezdziecki1

1 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
 

 

W Oddziale Geologii Morza PIG-PIB już od lat 60-tych gromadzone są dane dotyczące budowy geologicznej Polskich Obszarów Morskich. Są to opisy rdzeni i prób powierzchniowych, wyniki analiz próbek osadów, dane z profilowania geofizyczngo oraz mapy powstałe z zestawień wyników. Dane geologiczne gromadzone były w bazie NEPTUN, natomiast rejestracje i interpretacje geofizyki morskiej w bazie GEOECHO, powstały też liczne warstwy GIS.

Chociaż rozwój systemu informacji w OGM prezentowany był już kilkukrotnie w ramach konferencji INFOBAZY, to obecnie prezentujemy zupełnie nowe rozwiązania. W okresie ostatnich kilku lat nastąpiły zasadnicze zmiany zarówno w funkcjonowaniu samych baz danych, jak i przede wszystkim w zakresie serwowania danych użytkownikom. Z jednej strony chodziło o dotrzymanie standardów które kreowane były przez rozwijaną w centrali PIG-PIB bazę CBDG (Centralna Baza Danych Geologicznych), z drugiej o realizację integracji posiadanych danych i dostarczenie danych użytkownikowi bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Modernizacja baz łącznie z ich przeniesieniem na platformę ORACLE umożliwiła stworzenie nowych możliwości dostępu do danych, np. poprzez portal OAS (Oracle Application Server) CBDG. W wyniku podjętych prac powstał też interfejs który pozwala dostarczyć dane geologiczne i geofizyczne wprost z internetowej przeglądarki GIS w której wyświetlana może być jako podkład dowolna kompozycja posiadanych warstw -  np. mapa wydzieleń geologicznych, batymetria itp. Interfejs pracuje w oparciu o oprogramowania open-source Map-Guide, jednak moduł wyświetlający dane został oddzielnie opracowany tak aby dostarczać dane bezpośrednio z baz, a nie ze statycznej warstwy GIS. Jako wynik zintegrowania baz GEOECHO i NEPTUN powstał nowa jakościowo baza POSEJDON.