Infobazy 2011 - streszczenia

Ornamenta Poloniae Mediaevalia. Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim

Adam Żurek

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - ul. Karola Szajnochy 10, 50-076 Wrocław

 

Celem projektu badawczego-rozwojowego realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01 08 2009  – 21 07 2012 jest udostępnienie w domenie  publicznej bazy danych, zawierającej materiał źródłowy do studiów nad sztuką średniowieczną na ziemiach polskich, wzbogaconą o analogie z wybranych krajów europejskich. We wspólnym systemie bazodanowym zostaną przedstawione obok "klasycznych dzieł sztuki" także monety, pieczęcie, przedmioty użytkowe pochodzące z wykopalisk.

Wszystkie dane możliwe będą do prezentacji w postaci list tekstowych, zbiorów zdjęć oraz punktów na mapie.

Przykładowe funkcjonalności:

- prezentacja detalu i ornamentu w zhierarchizowanej strukturze rzeczowej

- prezentacja detalu i ornamentu pochodzącego z jednego obiektu, zespołu obiektów, bądź obszaru

- ukazanie ewolucji w czasie detalu i ornamentu z określonego obszaru geograficznego (prowincji artystycznej)

- ukazanie zróżnicowania geograficznego detalu i ornamentu w danym czasie

- ukazanie rozprzestrzeniania się (w aspekcie geograficznym i chronologicznym) określonych form detalu i ornamentu

- prezentacja zbliżonych formalnie i chronologicznie typów form (ornamentów) w różnych dziedzinach sztuki

Użycie jako jądra systemu klasyfikacji MIDAS umożliwia wymianę danych z wieloma instytucjami naukowymi i urzędami konserwatorskimi w całej Europie.

W ramach referatu przedstawiono występujące problemy, tak natury merytorycznej  (np. wynikające ze zróżnicowania terminologii opisu różnych dyscyplin humanistycznych czy konsekwencje częstych zmian podziałów administracyjnych w skali europejskiej), jak i technicznej (np. utrzymanie jednolitego standardu dokumentacji fotograficznej, czy prezentacja dużych obiektów graficznych) oraz przyjęte metody ich przezwyciężenia.