Infobazy 2011 - streszczenia

 

 

Multimedialne możliwości  informacyjne bazy AGRO realizowane            w projekcie „Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową                                         z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”

lub

Multimedialne możliwości  informacyjne bazy AGRO realizowane            w projekcie nr POIG.02.03.02-00-031/09

Mariusz Polarczyk1, Zofia Kasprzak1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej , ul. Witosa 45,             61-693 Poznań

W referacie autorzy przedstawili założenia i koncepcję bazy AGRO. W krótkim zarysie historycznym zawarto prawie dwudziestoletnie doświadczenia w stałym budowaniu i rozwoju bazy. Zasadnicza część referatu dotyczy realizacji projektu: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO  w bazę bibliograficzno-abstraktową   z wykorzystaniem oprogramowania YADDA” oraz prezentacji zwielokrotnionych możliwości informacyjnych bazy. Autorzy omawiają różne formy promocji projektu. Ponadto autorzy zwrócili szczególną uwagę na nowe elementy poszczególnych rekordów bazy a także zobrazowali wymierne efekty realizowanego projektu oraz płynące z nich korzyści dla użytkowników.

 

Słowa kluczowe: Bibliograficzna baza danych AGRO, projekty unijne, promocja, finansowanie, , informacja naukowa, systemy IT, języki informacyjno-wyszukiwawcze  

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia capabilities AGRO database information in a project implemented:  “The extension and transformation of the bibliographic AGRO database into the bibliography-abstract database with the use of the YADDA software "

lub

Multimedia capabilities AGRO database information in a project implemented  nr POIG.02.03.02-00-031/09

Mariusz Polarczyk1, Zofia Kasprzak1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej , ul. Witosa 45,             61-693 Poznań

 In this paper the authors presented the assumptions and the concept of the AGRO database.

 In a brief historical outline they contained almost twenty years of experience in permanent building and development of the database.

The main part of the paper relates to the implementation of the project entitled:

The extension and transformation of the bibliographic AGRO database into the bibliography-abstract database with the use of the YADDA software ", and the presentation of the multiple informational possibilities of  the database.   The authors discuss various forms of promoting the project.   In addition, the authors paid particular attention to new elements of individual records of the database and they also displayed the tangible effects of the implemented project, and their benefits to users.

Keywords: Bibliographic AGRO Database,  EU projects  promotion,,  financing,, scientific information, , IT systems,  IT languages

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł artykułu – maksymalna długość do dwóch linii

Jan Kowalski1, Adam Nowak1,2, Maria Wiśniewska-Nowak2

1Politechnika Gdańska, Wydział Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
2Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, ul. Wita Stwosza 44, 81-450 Sopot

 

Streszczenie po polsku, pisane jak w obecnym tekście, ½ strony, stopień pisma 12 pkt. krój: Times New Roman, pojedyncze odstępy między wierszami, pisane od lewego marginesu, po akapicie odstęp 6 pkt.

Należy używać zdefiniowanych w tym dokumencie stylów: „Tytuł Streszczenie IB11”, „Autorzy Streszczenie IB11”, „Adres Streszczenie IB11”, „Treść Streszczenie IB11”

Tytuł: wypośrodkowany, stopień pisma 16 pkt, pismo pogrubione. Autorzy: wypośrodkowane, stopień pisma 12 pkt, pismo pogrubione, odstęp 6 pkt; nazwiska oddzielone przecinkami. Miejsce pracy: Adres: stopień pisma 10 pkt; musi zawierać adres pocztowy instytucji oraz adresy e-mail autorów, adresy e-mail z tej samej domeny należy skrócić za pomocą konstrukcji pokazanej w przykładzie. Treść streszczenia: stopień pisma 12 pkt, pojedynczy odstępy między wierszami, pisane od lewego marginesu, po akapicie odstęp 6 pkt.

Streszczenie należy zapisać w pliku w formacie MS Word 97/2000/XP DOC, RTF lub OpenOffice Document. Nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać słowo kluczowe tematu referatu np. kowalski-cyrograf.doc. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków. Streszczenie należy wysłać do organizatorów konferencji Infobazy za pomocą formularza rejestracji na stronie www.infobazy.gda.pl.