INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zaproszenie

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w siódmej Konferencji Naukowej INFOBAZY 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja, organizowanej tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej. Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej.

Celem Konferencji jest kontynuacja rozwoju idei Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce, w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych. Tym razem uwaga skupiona jest na Inspiracji nowymi możliwościami w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, Integracji rozproszonych zasobów oraz ich intensywnej Implementacji w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat.

Wiodącą rolą Konferencji jest upowszechnianie informacji i prezentacja aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz intensyfikacja współpracy środowiska nauki ze społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną, a także działań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom katastrofami itp. Liczymy, że Konferencja stanie się żywym forum dyskusyjnym, które zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw oraz nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Tematyka sesji naukowych obejmuje bazy danych: przyrodnicze, z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizyko-chemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne, bazy wiedzy o nauce i społeczne bazy danych. Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa, jak i aspektów narzędziowych oraz magazynów danych i chmur obliczeniowych. Odrębną sesją będzie prezentacja firm, m. in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych i zarządzania – sprzęt oraz oprogramowanie. Przewidujemy organizację forum dotyczącego współpracy nauka – administracja – gospodarka.

Data modyfikacji: 2014-02-21 07:55